Iňlis dili

Iňlis dili

  • s4.png
  • with Täçmämmet Garamyradow
  • Class Size:15-20

Iňlis dili

Iňlis dili okuwlarymyz sahypamyzyň çep tarapynda ýerleşýän reje boýunça amala aşyrylýar. Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate we Advanced tapgyrlary okadylýar. Bu tapgyrlardan soňra Practice tapgyryna gelen okuwçylar öwrenenlerini amaly görnüşde özleşdirýärler. Bu adaty sapak bolman gatnaşyjylaryň ählisi dine iňlis dilinde gepleşmäge, söhbetdeşlik etmäge gönükdirilýär. ýeten okuwçylar TOEFL we SAT ekzamenlerine taýýarlyk görmäge ukyplary bolar. Goşmaça maglumat üçin kurs mugallymlaryňyz bilen habarlaşmagy ündeýäris.

Iňlis dili okuwlarymyz sahypamyzyň çep tarapynda ýerleşýän reje boýunça amala aşyrylýar. Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate we Advanced tapgyrlary okadylýar. Bu tapgyrlardan soňra Practice tapgyryna gelen okuwçylar öwrenenlerini amaly görnüşde özleşdirýärler. Bu adaty sapak bolman gatnaşyjylaryň ählisi dine iňlis dilinde gepleşmäge, söhbetdeşlik etmäge gönükdirilýär. ýeten okuwçylar TOEFL we SAT ekzamenlerine taýýarlyk görmäge ukyplary bolar. Goşmaça maglumat üçin kurs mugallymlaryňyz bilen habarlaşmagy ündeýäris.

Iňlis dili okuwlarymyz sahypamyzyň çep tarapynda ýerleşýän reje boýunça amala aşyrylýar. Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate we Advanced tapgyrlary okadylýar. Bu tapgyrlardan soňra Practice tapgyryna gelen okuwçylar öwrenenlerini amaly görnüşde özleşdirýärler. Bu adaty sapak bolman gatnaşyjylaryň ählisi dine iňlis dilinde gepleşmäge, söhbetdeşlik etmäge gönükdirilýär. ýeten okuwçylar TOEFL we SAT ekzamenlerine taýýarlyk görmäge ukyplary bolar. Goşmaça maglumat üçin kurs mugallymlaryňyz bilen habarlaşmagy ündeýäris.

Iň täze habarlar

xs4.png
"Päk Nesil" 2 sany täze merkez açýar

08.05.2017 1:20 am

xs4.png
Hamburger Party

08.05.2017 6:00 pm

xs4.png
Bugün el hünärini kämilleşdirmek boýunça çäre geçirildi

20.11.2017 7:18 pm

Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri:

Pak-nesil Copyright© 2017 All Rights Reserved.