Hamburger Party

Hamburger Party

blog-post-ip1.jpg

Bugün "Hamburger Party" örän gyzykly geçdi. Okuwçylar "Hamburger" şeýle tagamly bişirilendigi üçin ikilenç hem alyp iýdiler. Bu çäräniň dowamynda ene-atalar hem öz çagalary bilen oturyp piknik etdiler.

blog-single.jpg

Burgerler täze etden ýasalan, çörekleriň arasynda, hyýar, ýaşyl otlar hem-de maýonez bilen ketçup goşulan şekilde ýasaldy. Örän lezzetli!

Biz "Päk Nesil" okuw merkezinde okaýan okuwçylarymyz hem-de olaryň ene-atalary üçin "Hamburger Party" gurnaýarys. Biziň gapylarymyz Siziň üçin elmydama açyk.

Burgerler örän lezzetli boldy

Begenc Jorayev

Burger şöwheleňiniň soňunda biziň okuwçylarymyz tans edip dürli oýunlary oýnadylarKöpçülikleýin habar beriş serişdeleri:

Pak-nesil Copyright© 2017 All Rights Reserved.