"Päk Nesil" 2 sany täze merkez açýar

"Päk Nesil" 2 sany täze merkez açýar

blog-post-ip1.jpg

"Päk nesil" okuw merkeziniň 2 sany täze okuw merkezleri ýakynda Siziň hyzmatyňyzda. "Päk Nesil" Dil merkezi Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolynyň 152-nji jaýynyň 2-nji gatynda ýerleşýär. Bu merkez dürli dünýä dillerini öwrenmek hem-de kompýuter sowatlylygy boýunça okasy gelýänler üçin niýetlenendir. "Päk Nesil" Iňlis dili merkezi bolsa Aşgabat şäheriniň 1946-njy (Aşgabat-Oguzhan) köçesiniň 25-nji jaýynyň 6-njy gatynda ýerleşýär. Bu merkez Iňlis dilini çuňlaşdyryp öwredilýän merkez bolup uly ýaşly toparlar üçin niýetlenendir.

blog-single.jpg

Täze Okuw merkezleri Aşgabat şäheriniň merkezinde ýerleşip, okuwçylar üçin amatly ýerde ýerleşdirilen. Indi okuw merkezleri Siziň ýanyňyzda.

"Päk Nesil" 2 sany täze kurs merkezini açýar

2 sany täze okuw merkezleri okuwa höwesli bolan okuwçylar üçin örän amatly bolar

Begenç JoraýewKöpçülikleýin habar beriş serişdeleri:

Pak-nesil Copyright© 2017 All Rights Reserved.