Täzelikler

blog-post-ip1.jpg

"Päk Nesil" 2 sany täze merkez açýar

"Päk nesil" okuw merkeziniň 2 sany täze okuw merkezleri ýakynda Siziň hyzmatyňyzda. "Päk Nesil" Dil merkezi Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolynyň 152-nji jaýynyň 2-nji gatynda ýerleşýär. Bu merkez dürli dünýä dillerini öwrenmek hem-de kompýuter sowatlylygy boýunça okasy gelýänler üçin niýetlenendir. "Päk Nesil" Iňlis dili merkezi bolsa Aşgabat şäheriniň 1946-njy (Aşgabat-Oguzhan) köçesiniň 25-nji jaýynyň 6-njy gatynda ýerleşýär. Bu merkez Iňlis dilini çuňlaşdyryp öwredilýän merkez bolup uly ýaşly toparlar üçin niýetlenendir.

blog-post-ip1.jpg

Bugün el hünärini kämilleşdirmek boýunça çäre geçirildi

Bugün çagalar üçin Päk Nesil okuw merkezinde el hünärini kämilleşdirmek boýunça çäre geçirildi. Bu çärede çagalar özleriniň hünär başarnyklaryny kagyzlar arkaly görkezdiler.

blog-post-ip1.jpg

Hamburger Party

Bugün "Hamburger Party" örän gyzykly geçdi. Okuwçylar "Hamburger" şeýle tagamly bişirilendigi üçin ikilenç hem alyp iýdiler. Bu çäräniň dowamynda ene-atalar hem öz çagalary bilen oturyp piknik etdiler.

Iň täze habarlar

xs4.png
Hamburger Party

08.05.2017 6:00 pm

xs4.png
Bugün el hünärini kämilleşdirmek boýunça çäre geçirildi

20.11.2017 7:18 pm

xs4.png
"Päk Nesil" 2 sany täze merkez açýar

08.05.2017 1:20 am

Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri:

Pak-nesil Copyright© 2017 All Rights Reserved.