Kiçiler üçin Rus dili

Kiçiler üçin Rus dili

  • s4.png
  • with Gülşirin Rejepowa
  • Class Size: 15-20

Kiçiler üçin Rus dili

Eger-de çagaňyzyň kiçi ýaşda rus dilini bilmegini isleýän bolsaňyz, onda biziň ýörite kiçi ýaşly okuwçylar üçin taýýarlan ýörite meýilnamamyz esasynda rus dili okuwlaryna ýazylyp bilersiňiz. Okuwlarymyz diňe bir bilim bermek däl-de eýsem amaly usullar bilen hem berkidilendir. Goşgy ýat tutmak, çeper eserleri okamak, okan eserlerini gürrüň bermek ýaly usullardan bilen okadylýar.  Bu bolsa okuwçylaryň rus dilini tiz wagtda özleşdirmeklerine ýardam berýär.

Eger-de çagaňyzyň kiçi ýaşda rus dilini bilmegini isleýän bolsaňyz, onda biziň ýörite kiçi ýaşly okuwçylar üçin taýýarlan ýörite meýilnamamyz esasynda rus dili okuwlaryna ýazylyp bilersiňiz. Okuwlarymyz diňe bir bilim bermek däl-de eýsem amaly usullar bilen hem berkidilendir. Goşgy ýat tutmak, çeper eserleri okamak, okan eserlerini gürrüň bermek ýaly usullardan bilen okadylýar.  Bu bolsa okuwçylaryň rus dilini tiz wagtda özleşdirmeklerine ýardam berýär.

Eger-de çagaňyzyň kiçi ýaşda rus dilini bilmegini isleýän bolsaňyz, onda biziň ýörite kiçi ýaşly okuwçylar üçin taýýarlan ýörite meýilnamamyz esasynda rus dili okuwlaryna ýazylyp bilersiňiz. Okuwlarymyz diňe bir bilim bermek däl-de eýsem amaly usullar bilen hem berkidilendir. Goşgy ýat tutmak, çeper eserleri okamak, okan eserlerini gürrüň bermek ýaly usullardan bilen okadylýar.  Bu bolsa okuwçylaryň rus dilini tiz wagtda özleşdirmeklerine ýardam berýär.

Iň täze habarlar

xs4.png
Hamburger Party

08.05.2017 6:00 pm

xs4.png
Bugün el hünärini kämilleşdirmek boýunça çäre geçirildi

20.11.2017 7:18 pm

xs4.png
"Päk Nesil" 2 sany täze merkez açýar

08.05.2017 1:20 am

Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri:

Pak-nesil Copyright© 2017 All Rights Reserved.