FAQ

FAQ

Köp soralýan soraglar

Biziň salgymyza gelip kursa ýazylşyk barada sorap bilersiňiz. Biziň salgymyz A.Niýazow 15

Bizde jemi 4 (dört) okuw tapgyry bar. Kurslarymyz başlamazdan öň biz Size habar bereris. Goşmaça maglumatlar üçin web sahypamyza girip görüp bilersiňiz.

Goşmaça maglumat üçin Habarlaşmak sahypasyna girip biziň çürt-kesik salgymyzy görüp bilersiňiz. Kiçiler üçin Kurs merkezi 8-nji etrapçanyň metjit köçesinden gideniňizde alleýa tarapdaky birinji saga öwrüme girmeli. Şol öwrümden içine gireniňizde sag tarapyňyzda uly jaý görüner

Tapgyrlar üçin töleg nyrhlary üýtgäp durýanlygy sebäpli, biziň telefon belgimize jaň edip anyklap bilersiňiz: Tel no: 28-13-70,71,74

Elbetde bar. Eger-de Siz TOEFL ýa-da SAT egzamenlerine taýýarlyk göresiňiz gelýän bolsa, onda Iňlis diline erkin ulanyp bilmeli we biziň kurslarymyzy "Advanced" tapgyryna çenli üstünlikli tamamlamaly.

Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri:

Pak-nesil Copyright© 2017 All Rights Reserved.