Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow

Siz daşary ýurt dillerini kämil derejede bilmeli


Çäreler Sapaklar
/site/assets/files/1/h7.jpg
"Päk Nesil" Dil Merkezi

Iňlis dili, Rus dili, Fransuz dili, Matematika we Kompýuter sowatlylygy okuwlary okadylýar

Sapaklar Täzelikler
"Päk Nesil" Dil Merkezi

Daşary ýurt dilleri kämil derejede okadylýar

Täzelikler Sapaklar

Biz sapaklarymyzy interaktiw usullar bilen alyp barýarys


Multimedia serişdeleri öwrenmegi aňsatlaşdyrýar

Kalendar Täzelikler

Okuw

commitment-title-img.png

Oxford University Press-iň kitaplary

Biz Beyik Britaniýanyň dünýä belli çaphanasy bolan Oxford University Press-iň hyzmatdaşy bolup çykyş edýäris. Iňlis dili sapaklaryny OUP-niň baý okuw materilallary bilen okadýarys.

Tejribeli mugallymlar

Biziň mugallymlarymyz tejribeli bolup, olar dürli hünärler boýunça ýokary okuw jaýlaryny üstünlikli tamamladylar. Iňlis dili mugallymlary Oxford Teachers’ Academy Distansion okuwlaryna gatnaşdyryp hünärlerini kämilleşdirýäris.

Döwrebap okatmak usullary

Sapaklarymyz “okuwçy merkezli” okadyş usuly bilen gurnalýar. Interaktiw öwrediş serişdeleri giňden ulanylýar.

Onlaýn Testler

Biz ýokary tapgyrlarda okuwçylary Oxford University Pressiň Online testleri boýunça synagdan geçirýäris. Synaglar diňlemek, diňleýän zadyňa düşünmek başarnygyňa (listening) görä netijelendirilýär.

Ýaz tapgyry üçin ýazylşyga galan wagt

Ýazky möwsüme ýazylşyk 2018-nji ýylyň fewral aýynyň 11-ne başlaýar. Ýazylmak üçin tijeniň

Täzelikler hem-de çäreler siziň elektron poçtaňyza gelmegi üçin ýazylyň

Çäreler

Geçirilýän çäreler çagalaryň ukybyny, başarnygyny, bilimini we medeni taýdan kämilleşdirmäge ýardam berýär. Şeýle çäreler, bize çagalarda bolan talantynyň kiçi ýaşlarda ýüze çykarmaga ýardam berýär. Biziň çärelerimiz okuwçylara hem-de olaryň ene-atalaryna açykdyr. Eger-de Siz çagaňyzyň talantyny görmek isleseňiz, olar bilen ýatdan çykmajak pursatlary ýaşasyňyz gelse çärelerimize gatnaşyp bilersiňiz. Biziň gapylarymyz Siziň üçin hemişe açyk!

Täzelikler

commitment-title-img.png

"Päk Nesil" 2 sany täze merkez açýar

  • by Begench Jorayev
  • 08.05.2017 1:20 am

Bugün el hünärini kämilleşdirmek boýunça çäre geçirildi

  • by Begenc Jorayev
  • 20.11.2017 7:18 pm

Hamburger Party

  • by Begenc Jorayev
  • 08.05.2017 6:00 pm

Begmyrat Rejepow

"Päk Nesil" hojalyk jemgyýetiniň müdiri

“Diňe özüň bilmek bu sowatlylyk däldir. Bilýän zadyňy başgalara öwretmek hakyky sowatlylygyň gözbaşydyr. Biz başgalara öwredip kämillige barýarys.”

Azat Orazmämmedow

Okuw işleri boýunça orunbasary- (Dil Merkezi)

“Gowy mugallym düşündirer. Kämil mugallym görkezer. Beýik mugallym ruhlandyrar.”

Begenç Joraýew

Okuw işleri boýunça orunbasar (Kiçi ýaşly toparlary)

“Eger-de okuwçynyň dürli dillerde söhbetdeşlik ukyby artsa şonda dili doly derejede özleşdirdi diýip aýdyp bolýar. Biz okuwçylarymyzyň dogry geplemegi üçin dürli mümkinçilikleri döredýäris. Her çärýegiň soňunda söhbetdeşlik synaglaryny geçirýäris.”

Biziň Bagtly Okuwçylarymyz

Men "Päk Nesil" okuw merkeziniň iki tapgyryny tamamladym. Indi men Iňlis dilinde ýazylan habarlary doly okap özleşdirip bilýärin. Mundan başga-da men islendik adam bilen islendik temada söhbetdeşlik gurnap bilýän. Biziň mugallymlarymyz gürrüňdeşlik hem-de söhbetdeşlik (speaking) sapaklarymyza uly üns berýärler.

Check our FAQ’s

Täzelikler hem-de çäreler siziň elektron poçtaňyza gelmegi üçin ýazylyň

Pak-nesil Copyright© 2017 All Rights Reserved.